Zpracování osobních údajů

Změna nastavení souborů cookies
Zásady ochrany osobních údajů
 
Informace ke zpracování osobních dat
Firma Prokopův dům s.r.o. se sídlem Adámkova 194, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČO: 25942751 dbá na ochranu osobních
údajů, které nám poskytujete. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám předáváte zpracováváme transparentně a
zodpovědně, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 
Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi
uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem
rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich
osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti
Prokopův dům s.r.o., Adámkova 194, 539 01 Hlinsko.
 
Zabezpečení Vašich osobních dat
Naše firma Prokopův dům s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a
organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování.
K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho
souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
 
Právo na informace
Vaším právem je požádat naši firmu Prokopův dům s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o
Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, v mimořádných situacích pak
nejpozději ve lhůtě do 90 dnů.
 
O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat.
Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba,
které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo
vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují,
případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií
apod.).
 
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na
základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.
 
Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u
Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.
Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální,
máte právo požadovat jejich opravu.
 
Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést
námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich
osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se
také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu
Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
 
Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné,
případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
 
Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného
newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme
povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných
důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně
zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto
data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně
zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
 
Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@prokopuvdum.cz nebo na sídlo naší
společnosti:
Prokopův dům s.r.o.
Adámkova 194
539 01 Hlinsko
 
Webové stránky - soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na
našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
Vaše IP Adresa
Otevíraná stránka našeho webu
Kód odpovědi https
Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.
 
Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací
pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory
můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez
těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
 
Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby
analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o
prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro
marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.
Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od naší firmy Prokopův dům s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám
sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto
účelům.
 
Firma Prokopův dům s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům.
V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od naší firmy Prokopův dům s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento
účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.
 
Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak naše firma Prokopův dům s.r.o. zpracovává následující osobní údaje / kategorie osobních údajů, včetně
stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.
Jaké údaje shromažďujeme?
 
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), datum narození
či rodné číslo, podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní
transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí
reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za
účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z
těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat / proplatit.
 

Kategorie: Obchodní dokumentace


Objednávka

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ a IČO fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Informace o nákupu konkrétního zboží (Osobní údaj)

Účel zpracování

Vyřízení a dodávky objednávky. V souvislosti s objednávkou jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit.

Doba zpracování

3 roky

Zpracovatelé

Společnosti zajišťující služby webhosting a serverhosting, a provozování služby e-shopu.

Příjemci

Smluvní přepravci


 

Registrace eshop


 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ a IČO fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Informace o nákupu konkrétního zboží (Osobní údaj)

Účel zpracování

Na základě registrace kupujícího provedené na naší webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní – zákaznického účtu. Prostřednictvím svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci zákaznického konta je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů a dále aktivovat si zákaznické konto prostřednictvím aktivačního linku doručeného na kontaktní e-mail určený kupujícím, který je platný po dobu 14 dnů ode dne jeho odeslání. Potvrzením tohoto linku uživatelem bude zákaznický účet aktivovaný a uživatel může svůj zákaznický účet používat po zadání svých přihlašovacích údajů (emailová adresa a heslo). Zákaznický účet je vždy založen na jednotlivého, jmenovitě registrovaného uživatele.

Zpracovatelé

Společnosti zajišťující služby webhosting a serverhosting, a provozování služby e-shopu.

Doba zpracování

do odvolání souhlasu


 


 

Nezávislé hodnocení nákupu


 

Nezávislé hodnocení nákupu heureka.cz


 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Informace o nákupu konkrétního zboží (Osobní údaj)

Účel zpracování

Na základě souhlasu kupujícího předat e-mailovou adresu a obsah košíku společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedené u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727 za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Předané osobní údaje uvedené výše použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití. Více se o tomto zpracování můžete dočíst přímo na stránkách uvedených služeb.

Doba zpracování

Osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

Zpracovatelé

Heureka Shopping s.r.o.


 

Nezávislé hodnocení nákupu seznam.cz


 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne


 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Informace o nákupu konkrétního zboží (Osobní údaj)

Účel zpracování

Na základě souhlasu kupujícího předat e-mailovou adresu a obsah košíku společnosti Seznam.cz, a.s. zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 6493 vedená u Městského soudu v Praze se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000 IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685 za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím v rámci programu Zboží.cz, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Předané osobní údaje uvedené výše použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití. Více se o tomto zpracování můžete dočíst přímo na stránkách uvedených služeb.

Doba zpracování

Osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

Zpracovatelé

Seznam.cz, a.s.


 

Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

VISA
 
MASTER SECURE